اخبار شرکت

بهره برداری از پست 63/20 کیلوولت مورچه خورت

اخبار شرکت

پست 63/20 کیلوولت مورچه خورت با حضور معاونت طرح و توسعه برق منطقه ای استان اصفهان و جمعی از کارکنان واحد بهراه برداری برق منطقه ای استان مورد بهره برداری قرار گرفت.