اخبار شرکت

بهربرداری از پست 132/20 کیلوولت جهاد آباد کرمان

اخبار شرکت

پست 132/20 کیلوولت جهادآباد استان کرمان با حضور معاونت طرح و توسعه برق منطقه ای استان کرمان رسما افتتاح گردید.