20180403_145428


ردیف


نام و نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


سابقه کار


زمینه فعالیت

1

منصور آقاکبیری

کارشناسی مهندسی برق

24

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

2

مجید صالحی

کارشناسی مهندسی برق

23

رئیس هیئت مدیره

3

احمدرضا غیور

کارشناسی مهندسی برق

34

نایب رئیس هیئت
مدیره

4

محمد صالحی

کارشناسی مهندسی برق

34

سهامدار

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

زمینه فعالیت

1

محمد علی شاه نظری

کارشناسی مهندسی برق

16

سرپرست گروه‌های تست و راه‌اندازی

2

امیر مهدی کارشناس

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

11

مدیر واحد طراحی

3

منصور هادی پور

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

11

مشاور

4

سید کمال شیخان

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

11

مدیر واحد مناقصات

5

علیرضا مظاهری

کارشناسی ارشد حسابداری

30

مشاور مالی

6

مهدی نوروزی

کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت

6

مدیر پروژه

7

سامان حیدری

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

5

مدیر پروژه و مدیر واحد تحقیق و توسعه

8

علی رمضانی

کارشناسی ارشد حسابداری

6

مدیر واحد حسابداری

9

سعیده کتابی پور

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

6

کارشناس ارشد طراحی

10

جلال فخرائی پور

کاردانی برق-قدرت

16

سرپرست کارگاه

11

مصطفی کریمی

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

18

سرپرست کارگاه

12

رمضان عباسی

کارشناسی مهندسی عمران

16

سرپرست کارگاه

13

مهرداد کاظمی پور

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

8

سرپرست کارگاه

14

محمد قنواتی

کارشناسی مهندسی عمران

12

دفتر فنی ساختمان

15

امیر حسین فرقانی

کاردانی برق-قدرت

7

سرپرست کارگاه

16

مهدی انصاری پور

کارشناسی مهندسی صنایع- گرایش ایمنی صنعتی

5

مسئول ایمنی و HSE

17

منیر افراسیابی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

4

کنترل پروژه

18

سعید همتی
ها

کارشناسی مدیریت

8

کارشناس واحد مناقصات

19

حسنعلی غیور

کارشناسی بیمه

5

کارشناس امور قراردادها

20

علیرضا غیور

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

4

کارشناس طراحی

21

محمد جواد صالحی

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

5

کارشناس طراحی

22

رسول رستگاری

کارشناسی مهندسی برق- شبکه های انتقال و توزیع

7

کارشناس طراحی

23

امیر مسعود معین

کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت

5

مدیر واحد طرح و برنامه

24

مجید ایزدی

کاردانی برق-قدرت

7

کارشناس واحد بازرگانی

25

علی چمی

کارشناسی مهندسی برق- قدرت

9

کارشناس طراحی

26

مجتبی دهقانی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

9

کارشناس دفتر فنی

27

امیر صادقی

کارشناسی مهندسی مکانیک

7

کارشناس طراحی

28

مهدی نصوحی

کارشناسی مهندسی عمران

11

سرپرست دفتر فنی

29

بهروز خدابخشی

کارشناسی حسابداری

3

کارشناس حسابداری

30

افسانه گله‌داری

کارشناسی حسابداری

2

کارشناس حسابداری